Strona główna

Strona główna

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO Opara.pl

§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.opara.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.opara.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bożena i Tadeusz Oparowie, Spółka Cywilna z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ul. Nowa 2B (Stara Iwiczna), występująca pod numerem NIP: 123 106 99 89.

Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów: z dostawą do Klienta; oraz poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w danym Sklepie Opara.pl wybranym przez Klienta w procedurze składania zamówienia.

§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Opara.pl – spółka cywilna PHPU Bożena i Tadeusz Oparowie

Sklep Internetowy – prowadzony przez Opara.pl sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.opara.pl 

Strona Internetowa – oznacza stronę www.opara.pl na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Opara.pl – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Opara.pl, działające pod marką „Opara.pl”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista Sklepów Opara.pl dostępna jest pod adresem: www.opara.pl/nasze-sklepy

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Opara.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Opara.pl;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w Sklepie Internetowym bez konieczności zarejestrowania się w Sklepie Internetowym Opara.pl (formuła „Gość”).

1.1 Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w  Sklepie Internetowym Opara.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa pkt III Regulaminu Serwisu znajdującego się na www.opara.pl

1.2 Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4

Informacje o Produktach i Ceny

1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w podsumowaniu zamówienia.

§ 5

Złożenie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

2.1 akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;wskazanie adresu Klienta;

2.2 wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Opara.pl);

2.3 wskazanie numeru telefonu komórkowego;

2.4 dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Opara.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Opara.pl niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty.

5. Opara.pl niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Opara.pl, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Opara.pl. Opara.pl niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Opara.pl dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Opara.pl, gotówką w Sklepie Opara.pl, w którym Produkty zostały zakupione.

6. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Opara.pl, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, Opara.pl skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Opara.pl dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Opara.pl, gotówką w Sklepie Opara.pl, w którym Produkty zostały zakupione.

7. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Opara.pl, wraz z potwierdzeniem gotowości produktu do odbioru zamówienia informację o numerze zamówienia. Klient zobowiązany jest do ochrony poufności numeru zamówienia oraz nieprzekazywania tych danych nieupoważnionym osobom trzecim innym, niż osoby, które Klient zamierza upoważnić do odbioru zamówionych Produktów.

8. Opara.pl jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

8.1 Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Opara.pl o odstąpieniu od umowy;

8.2 Okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

9. Opara.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.

10. Opara.pl niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 8 – 10 powyżej.

§ 6

Płatności

1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań”.

2. Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24 - PayPro S.A.”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24 - PayPro S.A.” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Opara.pl w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Opara.pl płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Opara.pl dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.

4. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. 

§ 7

Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Opara.pl („Firma transportowa”).

3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Opara.pl, w którym zamówiono Produkt (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy i Sklepu Opara.pl, w którym zamówiono Produkt). Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Opara.pl płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Opara.pl inny termin dostawy zamówionych Produktów.

5. Przesyłki dostarczane:

5.1 Kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty.

5.2 Transportem - dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach otwarcia wybranego podczas składania zamówienia Sklepu Opara.pl (dni i godziny otwarcia Sklepów Opara.pl dostępne są na Stronie Internetowej).

§ 8

Odbiór Produktów w Sklepie Opara.pl (w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie Opara.pl)

1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Opara.pl, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Opara.pl, który został wybrany przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego w ramach procedury zamówienia. Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Sklepu Opara.pl oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego Sklepu Opara.pl zostaną wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2. Opara.pl przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).

3. Opara.pl poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Opara.

4. Odbioru Produktu może dokonać:

4.1 osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi.

4.2 inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym)

5. Opara.pl jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Opara.pl może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.

6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

§ 9

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,

2. w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

2.1 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Opara.pl, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Opara.pl przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

6. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Opara.pl, w którym został zamówiony Produkt (Sklep Opara.pl wybrany w procesie składania zamówienia) lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktów na adres eSklepu Opara ul. Nowa 2B Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

7. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności wyłącznie za produkty w związku z umową, od której Konsument odstąpił, (z wyłączeniem kosztu zwrotu ponoszonego przez klienta), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Opara.pl oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

8. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

9. W wypadku zamiaru odstąpienia od umowy w odniesieniu jedynie do części Produktów objętych jednym zamówieniem, Opara.pl zwróci część kosztów, która była związana wyłącznie ze zwracanymi Produktami.

10. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Opara.pl ponosi Konsument.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

13.1 o świadczenie usług, jeżeli Opara.pl wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 13.2 poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Opara.pl utraci prawo odstąpienia od umowy;

13.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

13.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

13.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13.7 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Opara.pl do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania 13.8 Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

13.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

§ 10

Rękojmia i procedura reklamacyjna

1. Opara.pl jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Opara.pl jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Opara.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Opara.pl albo Opara.pl nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Opara.pl usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Opara.pl. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Opara.pl jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Opara.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Opara.pl może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Opara.pl ul. Nowa 2B Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno. 

6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

7. W wypadku gdy Opara.pl na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

9. Reklamacje należy kierować do Sklepu Opara.pl, Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Opara.pl, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na adres ebok@opara.pl.

10. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Opara.pl zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Opara.pl nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 

12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Opara.pl dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: ebok@opara.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Opara.pl zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Opara.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku zamówienia Newslettera serwisu Opara.pl dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach: 

2.1 Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z eSklepem Opara.pl oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji poprzez zaznaczenie stosownych opcji w procesie zakupów (formularzu zamówienia) w Sklepie Internetowym, poprzez zaznaczenie stosownych opcji w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza dla potrzeb zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu/Koncie Użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres: newsletter@Opara.pl.

4. W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupowego, jakim jest możliwość zaimportowania pozostałych danych kupującego po podaniu NIP, dane w zakresie imienia, nazwiska, nazwy pod jaką jest prowadzona działalność, adresu i numeru telefonu (o ile znajduje się on w bazie) zostaną pobrane z Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24 - PayPro S.A.” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności tj. Przelewy24 – PayPro S.A., z siedzibą w:  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej - UPS Polska Sp. z o. o. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa, NIP: 522-10-04-200 – zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - przysługuje takiej osobie prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient wybrał taką opcję).

8. Opara.pl jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Opara.pl środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

9. Opara.pl w pisemnych umowach powierzyła przetwarzanie danych osobowych:

9.1 Serveradmin.pl Sp. z o.o. sp.k. ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów, NIP: 517-036-33-88, REGON: 180997479, Numer KRS 0000645054

9.2 Firmom transportowym w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/dostawy, numeru telefonu. Dane osobowe Klienta w tym zakresie są przekazywane Firmie transportowej w momencie zlecenia jej dostarczenia zamówionych Produktów.

§ 12

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.

2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.