Strona główna

Strona główna

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,

2. w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

2.1 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Opara.pl, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Opara.pl przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

6. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Opara.pl, w którym został zamówiony Produkt (Sklep Opara.pl wybrany w procesie składania zamówienia) lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktów na adres eSklepu Opara ul. Nowa 2B Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

7. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności wyłącznie za produkty w związku z umową, od której Konsument odstąpił, (z wyłączeniem kosztu zwrotu ponoszonego przez klienta), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Opara.pl oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

8. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

9. W wypadku zamiaru odstąpienia od umowy w odniesieniu jedynie do części Produktów objętych jednym zamówieniem, Opara.pl zwróci część kosztów, która była związana wyłącznie ze zwracanymi Produktami.

10. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Opara.pl ponosi Konsument.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

13.1 o świadczenie usług, jeżeli Opara.pl wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 13.2 poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Opara.pl utraci prawo odstąpienia od umowy;

13.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

13.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

13.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13.7 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Opara.pl do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania 13.8 Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

13.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.